VÝSLEDKY

Porota ve složení: primátor města Brna Petr Vokřál, náměstci primátora Martin Ander a Matěj Hollan, místostarosta městské části Brno-sever Petr Hladík, spolu s mezinárodními členy poroty Rogerem Riewem, Siljou Tillner, Sándorem Fintou a Jiřím Oplatkem a českými urbanistou Ivanem Plickou a architektem Jaroslavem Wertigem, inženýrem Janem Pavlíčkem a podpořena náhradníky poroty Petrem Bořeckým, Janou Drápalovou, Vladimírem Šlapetou, Ondřejem Chybíkem a Ivanem Lejčarem udělila tyto ceny:

 

1. CENA

2 kolo - web_2_081 2 kolo - web_2_082

1. cena 51 (CZ) – 2. kolo 08: UNIT architekti: Filip Tittl, Michal Kohout, David Tichý, Šárka Doležalová, Marie Gelová, Luboš Klabík, Filip Lux, Adéla Medunová, Lukáš Tittl, Jitka Žambochová; spolupráce: Michal Decker

Návrh se vyznačuje vysokým standardem veřejných prostranství – s citem pro měřítko, detail a charakter místa.

Soutěžní projekt předkládá městu rozumný, reálný a udržitelný scénář rozvoje řešeného území, který je odolný a flexibilní a který ukazuje jasný způsob uvažování a rozhodování o budoucnosti území. Tento scénář je založen na prorůstání okolních čtvrtí do nyní prázdného a nevyužitého území a umožňuje jeho postupný rozvoj z několika směrů, přičemž jednotlivé nové lokality se mohou rozvíjet nezávisle na sobě. Ve vazbě na sousední stávající městské čtvrti tak vzniká různý charakter zástavby s pestrou skladbou rozdílných typologických druhů a dobrou prognózou zformování sousedství. Soutěžní projekt předkládá citlivý a poučený návrh systému všech druhů dopravy ve městě včetně promyšleného systému veřejné dopravy. Kvalitní součástí návrhu je páteřní tramvajová linka spojující nové hlavní nádraží a centrum města s železniční zastávkou Brno-Štýřice.

Velmi kladně lze hodnotit zapojení řešeného území nejen do kontextu města, ale i do kontextu krajiny, která jej obklopuje a která do něho proniká. Na styku navrhovaných lokalit jsou parky – plochy zeleně rozumného měřítka a zajímavého charakteru. Vysoce je nutno hodnotit rovněž zacházení a hospodaření s vodou včetně řešení problému záplav na řece Svratce. Soutěžní projekt se vyznačuje vysokým standardem veřejných prostranství – s citem pro měřítko, detail a charakter místa. Vytváří smysluplný systém členění prostoru, kde každá lokalita – jakožto extenze stávající městské čtvrti v sousedství – má svoje přirozené centrum. Přednádražní prostor má přiměřené lidské měřítko a je dobře propojen s nádražím i celým nově se rozvíjejícím územím na jihu. Návrh přináší velmi dobré a poučené přemýšlení o potřebách Brna a jednotlivých míst řešeného území s citem pro reálný vznik polyfunkčního, sociálně udržitelného města.

 

2. CENA

2 kolo - web_2_0712 kolo - web_2_072 2. cena 53 (CZ / AT) – 2. kolo 07:  consequence forma: Janica Šipulová, Martin Sládek, Franz Sumnitsch, Irene Djao-Rakitine, Lea Dostálová, Barbora Srpková, Veronika Kotková, Eliška Lichtnerová; spolupráce: Jiří Vítek

Návrh je založen na existujících, ale dosud neodhalených hodnotách města.

Velice citlivý a komplexní návrh reaguje na urbanistické výzvy a problémy ve všech měřítcích. Jeho jasnou strategií je zvyšovat hustotu okolí tak, aby ústřední park mohl zůstat relativně prázdný. Dalším silným prvkem konceptu je opětovná aktivace stávajících a poněkud utajených historických budov.

V návrhu jsou dobře definovány jednotlivé lokality s různými funkcemi – kulturou, komercí, pracovními příležitostmi, bydlením a rekreací. Návrh obrací pozornost na problémová místa a brownfieldy, a to nejen v rámci řešeného území, a nabízí jejich společenské a komerční využití.

Příjemné měřítko městského veřejného prostoru před nádražím s relativně levným řešením rekonstrukce výpravní budovy a větší intenzita pěšího pohybu podél stávajícího nádraží a poštovní budovy zvyšuje atraktivitu nově vytvořené esplanády. Poměrně dobře organizována je i doprava v okolí nádraží. Vzniká tak dobré spojení s budovami průmyslového dědictví okolo Malé Ameriky a odhaleného viaduktu nově nazvaného High Line Terrace. Toto místo může být pulsující částí města s kreativními průmysly, zábavou a nabídkou volnočasových aktivit.

Návrh představuje realistický a současný přístup k městu založený na jeho existujících, ale dosud neodhalených hodnotách. Svou podstatou je odolný a do procesu rozvoje zapojuje i obyvatele města, což je důležité pro sociální udržitelnost. Nabízí jednoduchou etapizaci a představuje relativně nenákladnou a rychlou variantu realizace. Příliš se však nezabývá stávajícími majetkoprávními vztahy, což by mohlo přinést jistá rizika.

 

3. CENA

2 kolo - web_2_051 2 kolo - web_2_052

3. cena 40 (CZ) – 2. kolo 05:  Atelier M1 architekti: Pavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájek;

spolupráce: Jakub Straka, Vojtěch Šaroun, Martin Utíkal, Michal Tichý, Patrik Kotas

Klíčovým prvkem návrhu je rozšířená vodní plocha Svratky v ústředním parku.

Projekt nabízí jasnou vizi živoucí a pestré nové čtvrti jižně od historického centra s klíčovým prvkem – rozšířenou vodní plochou Svratky v ústředním parku. Pracuje s navázáním stávající urbánní struktury a měřítka historického jádra města na novou výstavbu a s rozmanitostí velikosti bloků, jejich propustností a různou typologií. Přístup založený na flexibilním uspořádání zástavby pro bydlení a práci přináší adekvátní řešení zatím nepředvídatelné situace budoucího rozvoje města, což je porotou hodnoceno velice kladně.

Vlakové nádraží je posunuto jihozápadním směrem, což umožňuje výstavbu podzemních tratí bez zásahu do historických vrstev. Stávající výpravní budova pak může získat novou atraktivní funkci. Nevýhodou je však dlouhá docházková vzdálenost k hlavnímu vstupu v severní části nového nádraží, před nímž je navržen poněkud předimenzovaný veřejný prostor. Zastřešení kolejiště evokuje obraz historické železniční stanice z 19. století a z dnešního pohledu se zdá být mimo měřítko. Autoři navrhují 12 tratí v nadzemní úrovni, tedy více než bylo požadováno, což je nadsazené a nákladné. Centrální autobusové nádraží, stejně jako systém městské hromadné dopravy, jsou řešeny nepřesvědčivě.

Teprve v budoucnu, až bude „Jižní město“ plně funkční, může nádraží sehrávat roli městského hubu. Jako velkou přednost projektu porota vnímá koncept opětovného využití historických budov původního nádraží a Malé Ameriky, stejně jako odkrytí arkád viaduktu, čímž se posilují stávající hodnoty v území.

NEOCENĚNÍ FINALISTÉ

druhého kola se také účastnili:

2 kolo - web_2_011 2 kolo - web_2_012

27 (NL) – 2. kolo  01: Erick van Egeraat Beheer / Design Erick van Egeraat / (designed by) Erick van Egeraat / WSP Engineers London: Erick van Egeraat, Willem van Genugten, Zita Balajti, Harry Kurzhals, Juriaan Calis, Pere Maicas, Egle Kalonaityte, Reiner Simons, Viktor Szemes, Csaba Rajnai, Dave Darnell, Andrew Cameron, Enrico Isnenghi, Dan Watson, Sarah Whydle, Catherine Coutts, Rob Kinch

Porota oceňuje profesionálně a komplexně zpracovaný návrh a také přesvědčivou a atraktivní formu jeho prezentace. Návrh naplňuje vytyčený záměr učinit z Brna „urbánní laboratoř Evropy definující mezinárodní měřítko“ – je eklektickou koláží nejsympatičtějších tendencí současného urbanismu: pracuje s lokální identitou, komunitním duchem, lidským měřítkem, urban gardeningem či energetickou nezávislostí. Současně přináší dobrou proporci obsluhujícího a obsluhovaného, stejně jako generujícího a spotřebovávajícího.

Všechny jasně formulované myšlenky mají potenciál nadchnout, ale zároveň vzbuzují obavy, zda návrh není až příliš poplatný současným trendům, zda budeme jeho vizi schopni předat budoucím generacím, nebo zda zůstane na úrovni utopie artikulované generací současnou.

 

2 kolo - web_2_0222 kolo - web_2_021 04 (CZ) – 2. kolo 02: Šimon Vojtík, Michal Petr, Jana Urbanová;

spolupráce: Vojtěch Dvořák

Projekt navrhuje přehlednou, nicméně poněkud schematickou a rigidní strukturu. Nová nádražní budova navazuje na linii zástavby starého nádraží a poštovní budovy Bohuslava Fuchse, avšak postrádá přesvědčivý architektonický výraz a působí spíše jako nostalgická reminiscence závěsových stěn šedesátých let dvacátého století.

Propojení od centra města do jižního sektoru není ideální, v koridoru je třeba překonávat výškové diference. Přeložení části tramvajové dopravy do ulice Úzké rozděluje a značně komplikuje orientaci a přehlednost dopravního uzlu. Řešení zeleného pásu mezi Malou Amerikou a nábřežím řeky Svratky, které nepostrádá atraktivitu, by zasloužilo odvážnější přístup. Porota oceňuje důsledně navrženou etapizaci pro rozvoj řešeného území, ačkoli realizovatelnost každé etapy je podmíněna optimistickým ekonomickým vývojem.

 

2 kolo - web_2_0312 kolo - web_2_032 32 (CZ) – 2. kolo 03: Michal Palaščák, Michal Poláš, Martin Bělkovský, Miroslava Šešulková, Kryštof Foltýn, Norbert Obršál, Lukáš Černý, Tomáš Babka, Jan Kristek

Budova nádraží je umístěna nad tělesem železniční trati, což přispívá k snadnému pěšímu propojení mezi historickým centrem a nově vznikajícím jižním sektorem města. Prostupnost je podpořena i navrhovanou demolicí stávající poštovní budovy. Předprostor nádraží od jihu však působí nerozhodně, podobně jako věžové obytné domy na jižním okraji řešeného území a schematicky pojatá bloková zástavba.

Na její západní hranu navazuje prostor rekreačního parku, který pokračuje po obou březích řeky Svratky a jehož atraktivita se zvyšuje díky vedení městského okruhu tunelem. V parku se rovněž počítá s využitím historického viaduktu obohaceného o novou kolonádu, která spolu s umělým jezírkem vytváří rekreační rámec. Vzniká tak nový charakteristický prvek celoměstského významu, třebaže jeho náplň je formulována poněkud vágně.

 

2 kolo - web_2_041 2 kolo - web_2_042

46 (ES) – 2. kolo 04: BLAU: Ramon Bernabe Simo, Tomáš Labanc, Georgia Adamou, Alfonso Bertrán Gil, Sonia Billiard, Albert Casas, Begum Cehreli, Lazar Djuric, Izabela Franczak, Robin Gringhuis, Ferran Iglesias, Paulina Kasza, Roman Kekel, Lucile Kopczynski, Sophia Kunze, Syrine Siala;

spolupráce: Ferran Casanovas, Peter Gero, Playtime, Gillem Catalan

Koncept návrhu je založen na protažení zeleného pásu Koliště pod terénním zlomem hrany stávajícího nádraží a jeho pokračováním podél kolejového tělesa směrem na jih. Jakkoli je tato celková figura v situačním plánu přesvědčivá, propojení jejích segmentů pouze krčkem nádražního podchodu jí ubírá na síle. Nové nádraží je v projektu definováno jako soustava několika terminálů pro různé druhy dopravy a z toho odvozených funkcí. Tento koncept je však již poněkud neobratně převeden do objemové a prostorové struktury – kompozice budov při hlavním vchodu působí až příliš monumentálně.

Velkou kvalitou návrhu je pečlivě promyšlená strategie rozvoje v takzvaných městských pásech sestávajících z bloků odvozených z měřítka tradiční brněnské zástavby, které mohou díky základním regulačním pravidlům v budoucnu velmi pružně reagovat na dnes ještě neznámé požadavky. Praktické využití vnitřních poloveřejných prostorů prostupných bloků pro širší veřejnost však bylo porotou zpochybněno. Naopak vysoce ceněny byly úvahy autorů o sociální, ekonomické a environmentální udržitelnosti.

 

2 kolo - web_2_061 2 kolo - web_2_06257 (IT) – 2. kolo 06: Plasma studio (Europe): Eva Castro, Holger Kehne, Ulrike Hell, Chuan Wang, Andrea Cadioli, Pietro Scarpa, Yunya Tang, Jingshuang Zhao, Vittoria Bellassai, Valentina Mancini, Giulia Mariotti, Edoardo Nieri

Navržený projekt představuje kompaktní a vizuálně zajímavé, i když poněkud formalistní, urbanistické řešení, které se z ekonomického i z časového hlediska jeví jako obtížně uskutečnitelné. Realizace by řešené území více méně vytrhla z kontextu města a vytvořila by přímou konkurenci starému centru.

Urbanistická struktura se ocitá mimo měřítko zástavby města Brna, jak dokládá například zaústění přemostění kolejiště do předprostoru nádraží. Tento propojovací prvek mezi severem a jihem zároveň slouží jako výpravní budova s horním nástupem do povrchového nádraží, v celoměstské kompozici však působí dojmem bariéry.

 

VŠECHNY NÁVRHY Z PRVNÍHO KOLA

panely01-29_B01

01 (UK) AR Urbanism: Andrea Andreotti, Riccardo Bobisse, Alessandro Biondi, Maria Kouridou, Daniela Magni, Tim Pharoah, Amanda Reynolds, Naike Zambotti

Porota oceňuje skromné a vhodné urbánní měřítko, ve kterém byla nová brněnská čtvrť navržena. Pozitivně je také nahlíženo krajinářské řešení okolo městských bloků, které není předisegnované a zdá se, že tato městská zeleň by mohla být užívaná příjemným způsobem, což je podpořeno zeleným pásem mezi existující zelení na severu a řekou. Avšak dopravní problémy v tomto návrhu buď nebyly pochopeny, neřešeny nebo byla jejich řešení předimenzována, jak ukazuje most pro pěší z teras Petrova na novou výpravní budovu nebo tramvaje jezdící na její střeše. Jako nešťastné se porotě rovněž jevilo striktní rozdělení výpravní budovy do dvou objemů.

 

panely01-29_B02

02 (RO) Atelier Andritoiu Firimita: Stefan Firimita, Anamaria Andritoiu, Simona Meilescu, Adrian Sandor

Ačkoli porota v návrhu vnímá dobrý konceptuální přístup, zajímavé příklady ze zahraničí, kterými je podpořen, nepovažuje za vhodně zvolené pro současnou situaci i kontext města. Za nerealistickou je považována navrhovaná zástavba podél rozšířené Svratky v amsterdamském stylu, která se porotě navíc jeví jako navržená mimo měřítko.

 

panely01-29_B03

03 (CZ) Adam Rujbr Architects: Adam Rujbr, Aleš Chlád, Lukáš Hrudička, Karel Kadeřábek, Martin Holý; spolupráce: Zdeněk Michl, David Krásenský, Jiří Švestka, Lucie Tlustá

Porota oceňuje velice dobře navrženou městskou strukturu v severní části řešeného území a příjemně působící sportovní a volnočasovou oblast na jihu. Krajinářský aspekt návrhu se zdá být dobře propracovaný a v měřítku člověka, nicméně celkový urbanismus je poněkud schematický s předimenzovanou parcelací. Porota tovněž neshledala kvalitu nově navrženého nádraží a jeho návaznosti na okolí jako přesvědčivé.

 

panely01-29_B04

04 (CZ) – 2. kolo 02 Šimon Vojtík, Michal Petr, Jana Urbanová

návrh postoupil a byl ohodnocen v 2. kole

 

panely01-29_B05

05 (CZ) Helena Zemánková, Václav Zemánek, Oldřich Navrátil, Radovan Zelík;

spolupráce: Adéla Chroboczková, Michal Hýl

Projekt navrhuje zastavět levý břeh Svratky strukturou obytných bloků a veřejných budov velkého měřítka. Zástavba je v severojižní ose členěna centrálním parkem, který je však na dvou místech proťat frekventovanými komunikacemi. Porota shledala, že vzhledem ke své ucelenosti může navrhovaná struktura reagovat na změny podmínek a potřeb v budoucnosti jen jednosměrně a nepružně.

 

panely01-29_B06

06 (CZ) Jiří Fixel, Jindřich Kaněk, Vojtěch Koudelka, Vlastislav Novák, Zbyněk Pech;

spolupráce: Dagmar Blahová, Tomáš Hruban, Jiří Ráček, Vít Tachovský, Tomáš Staněk, Jan Šubrt

Návrh vychází ze zástavby prakticky celého řešeného území, které je na své severní části silně zahuštěno tzv. významnými městskými objekty. Dle názoru poroty však velké měřítko objektů činí urbánní strukturu příliš rigidní a málo pružnou v reakcích na změnu potřeb a podmínek v budoucnu. Za zvláštní zmínku stojí snaha autorů řešit polohu nádraží nikoli ve variantě Petrov, ale v poloze přisunuté blíže k centru.

 

panely01-29_B07

07 (CZ) Jiran a partner architekti: Zdeněk Jiran, Petr Máša, Jan Sapák, Jiří Müller, Jan Homolka, Marco Maio, Petr Preininger;

spolupráce: Matěj Vydra, Růžena Šenoldová, Zdeněk Hromádka, Miroslav Hujer

Urbanistická struktura bloků přiměřených rozměrů dává dostatek prostoru pro etapizaci a reakce na změněné podmínky v průběhu rozvoje území. Zelený pás podél břehů Svratky poskytuje nové zástavbě a přilehlým čtvrtím vysoce hodnotný relaxační prostor. Situování městské arény vzhledem k dopravnímu napojení porota nepokládá za příliš vhodné. Nejasný je také důvod k zachování všech kolejí nákladového nádraží; jedna průjezdná kolej by byla dostačující. Řešení vstupu do nové nádražní budovy se vymklo měřítku. Také pěší lávka na terasy Petrova postrádá smysl.

 

panely01-29_B08

08 (UK) Maxthreads Architecture & Urban Design: Chimin Yang, Fred Andres, Christabel Lee, Chi-Hsuan Lu, Jia-Wei Liu

Porota si váží odvahy, s níž autoři přistoupili k řešenému území. Tento ambiciózní projekt pojímá Brno jako evropské epicentrum inovací a vstupní bránu pro Asii, s čímž se však porota neztotožňuje. Zároveň jej vnímá jako předimenzovaný z ekonomického hlediska i v urbanistickém detailu.

 

panely01-29_B09

09 (CZ) Alice Šimečková, Markéta Veselá, Ivan Palacký;

spolupráce: Jana Rotreklová, Jaroslav Gereg

Velmi kvalitně zpracovaný projekt s mnoha dobrými nápady. Porota oceňuje zejména navrženou strategii vývoje území, jejímž klíčovým prvkem je neustálé ověřování její udržitelnosti. Kladem návrhu je rovněž myšlenka rozšíření stávajícího zeleného pásu okolo historického jádra směrem na jih, která však již není adekvátně rozpracována a paradoxně se stává jeho slabinou. Negativně porota vnímá přemostění kolejiště severojižním směrem, které je nejen zbytečné a investičně i provozně nákladné, ale vede i k předimenzování nového nádraží.

 

panely01-29_B10

10 (CZ) Barbora Jenčková, Anna Švehlíková, Kateřina Horáková, Jakub Kutílek;

spolupráce: Adam Wlazel

Návrh rozvíjí strukturu zástavby od východního okraje řešeného území a vytváří na západě jasně definovanou hranu proti novému městskému parku. Měřítko bloků dle poroty neodpovídá požadované etapizaci a flexibilitě. Relativně hustá zástavba na pravém břehu Svratky nepůsobí přesvědčivě zejména s ohledem k nedostatečné dopravní provázanosti. Porota rovněž pochybuje o snaze integrovat Malou Ameriku do výpravní budovy nového nádraží.

 

panely01-29_B11

11 (AT) stadtland / komobile: Emilia Bruck, Alfred Eichberger, Stefan Klingler,Philip Krassnitzer, Stefan Müllehner, Andrea Gruber, Romain Molitor, Christian Obermayer

Výchozí princip návrhu, kterým je zahušťování řešeného území z okrajů napojených na stabilizované části města směrem dovnitř do prázdného prostoru, porota považuje za jeho hlavní přínos. Postrádá však výrazněji formulovaný urbanistický záměr a hlubší propracování.

 

panely01-29_B12

12 (CZ) Institut regionálních informací: Michal Hadlač, Radmila Hadlačová, Milada Kadlecová, Alžběta Knoflíčková, Stanislav Kovář, Lubomír Lazar, Hana Lesáková, Milada Májska

Porota hodnotí celkovou koncepci jako nedopracovanou a nedostatečně definovanou. Za problematickou považuje rovněž navrženou vodní plochu a neurčenost jejího vztahu ke zbytku města. Urbanistická struktura postrádá soudobost a flexibilitu.

 

panely01-29_B13

13 (CZ) KAMKAB!NET: Radim Horák, Radka Neumanová;

spolupráce: Jan Flídr

Autoři projektu zastavují velkými nepravidelnými bloky severní část řešeného území. Jižní část je tvořena rekreačním parkem s velkou vodní plochou, jejíž realizace a údržba by vyžadovaly nepřiměřené náklady. Lokalizace i architektonický výraz nového nádraží jsou porotou hodnoceny jako problematické a nekompaktní.

 

panely01-29_B14

14 (CZ) Roman Čerbák, Petr Hýl, Martin Klenovský, Aleš Stuchlík, Jaromír Walter;

spolupráce: Martin Křížek, Robert Sedlák

Návrh zaplňuje území na levém břehu Svratky tradičními městskými bloky velkého měřítka. Síť ulic se orientuje na dané dopravní a přírodní osy, aniž by je dále rozvíjela. Předprostor nového hlavního nádraží působí předimenzovaně a funkce navrhované pasarely není jasně odůvodněna. Ačkoli porota oceňuje důslednost vypracování, kvalita celkového konceptu ve srovnání s ostatními návrhy poněkud zaostává.

 

panely01-29_B15

15 (SK) TOTALSTUDIO / PLURAL: Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík, Michal Kontšek, Martin Jančok, Michal Janák

Vizuálně atraktivní návrh pracuje se základními urbanistickými a typologickými prvky abstrahovanými do čistého geometrického vyjádření. Úskalí tohoto přístupu však porota spatřuje v tom, že není zohledněna etapizace ani konkrétnější řešení nového nádraží.

 

panely01-29_B16

16 (USA / ES) The Catholic University of America, School of Architecture and Planning / Escola Técnica Superior D‘Arquitectura de Barcelona, Departamento de Urbanismo: Miriam Gusevich, Jay Kabriel, Thomas Allen, Miquel Vidal I Pla, Nguyen Nguyen, Chukwuemeka Obioha, Madeline Traylor

Projekt navrhuje novou čtvrť na uměle vytvořeném ostrově vzniklém propojením vod Svratky a Svitavy. Struktura zástavby ostrova imituje z velké části rostlé středověké město, což představuje ojedinělý, avšak poněkud anachronický, přístup. Přínos tak rozsáhlého zásahu do městské struktury není dostatečně opodstatněný. Návrh se pohybuje na úrovni nostalgické utopie.

 

panely01-29_B17

17 (CZ) SUPERLABOR: Jakub Kopec, Michal Mačuda, Jiří Vítek, Klára Zahradníčková, Jan Albert Šturma, Jiří Vítek;

spolupráce: Radoslava Krylová, Anežka Pelikánová, Lea Mačudová

Porota oceňuje realistický přístup k řešenému území. Na jeho okrajích autoři nenavrhují přílišné zásahy, což je v současnosti často uplatňovaný urbanistický přístup v rámci krátkodobého a střednědobého horizontu rozvoje města. Zvlášť kladně je hodnocen krajinářský aspekt návrhu. Problematická je naopak nedopracovanost základních a důležitých prvků projektu, tedy nového nádraží a dopravního konceptu.

 

panely01-29_B18

18 (SK) SIEBERT+TALAŠ: Roman Talaš, Matej Siebert, Richard Kráľovič, Marek Winkler, Samo Srnka

Návrh předpokládá zástavbu na obou březích Svratky. Jednotlivá stavební pole jsou osázena budovami nejrůznějších typologií, měřítek a orientace. Jako komunikační páteř nové čtvrti slouží v severojižním směru procházející bulvár velkoměstského měřítka, o jehož napojení na stávající městskou síť porota pochybuje. Jako přechod ke starému městu je nově navržená nádražní budova předimenzovaná.

 

panely01-29_B19

19 (CZ) Ivan Ruller, Michal Sedláček;

spolupráce: Miroslav Korbička, Václav Čermák, Vlastislav Novák, Petr Vrba, Andrew Heom

Porota hodnotí kladně především renovaci veřejného prostoru v předpolí hlavního nádraží, propojení s historickým centrem a novou čtvrtí výtvářející veřejný park a práci s vodou v území. Záporem návrhu je však předimenzované zastřešení nástupišť a kolejiště, které je navrženo pro intentzivní využívání.

 

panely01-29_B20

20 (CZ) KNESL+KYNČL: Jiří Knesl, Jakub Kynčl;

spolupráce: Norbert Holub, Petra Hudečková, Adam Koten, Hana Kynčlová, Tomáš Pavlíček, Kateřina Polesná, Táňa Sojáková, Jan Špirit, Štěpán Vašut, Kamila Vystrčilová, Bohuš Zoubek

Tento technicistní přístup se u většiny členů poroty nesetkal s pochopením. Navržená městská struktura je příliš rigidní, neobsahuje odpovídající dopravní návaznosti. Vytvořit z brněnského nádraží nádraží hlavové se jeví jako příliš idealistické. Na druhou stranu některé naznačené momenty, obzvláště podél nově odhaleného kanálu nebo v parcích, by mohly znamenat přínos návrhu pro město.

 

panely01-29_B21

21 (HU) GUBAHÁMORI: Sándor Guba, Péter Hamori, Gábor Soóki-Tóth, Csaba Csiszár, Dávid Földes; spolupráce: Kristóf Tot

Návrh předkládá silnou koncepční strategii, jak přivést obyvatele ze suburbií zpět do centra města. Nicméně vytvoření stejných podmínek v řešeném území, jako v suburbii považuje porota za poměrně kontroverzní a ne zcela vhodné řešení, stejně jako nádraží pojaté jako předimenzovaný krajinářský projekt. Porota však oceňuje navrženou urbánní strukturu, která podél řeky pozvolně přechází z vysoké hustoty až do městské přírody a také vysokou úroveň grafického zpracování.

 

panely01-29_B22

22 (CZ) Ondřej Beneš;

spolupráce: Karel Goláň, Daniel Homola, Jan Doušek, Radek Paulus

Návrh disponuje velmi schematickou strukturou městských bloků příliš velkého měřítka. Jako problematické porota vyhodnotila rovněž řešení výpravní budovy a přednádražního prostoru prezentované ve skicovitém podání.

 

panely01-29_B23

23 (CZ) Martin Doležel, Martin Daněk, Eva Hrubanová;

spolupráce: Klára Stachová

Komplexně zpracovaný návrh, který pracuje s centrálním parkem v území v diagonální pozici. Lokalita je rozdělena do samostatných celků, které by mohly fungovat nezávisle, avšak dohromady nepřinášejí nijak inovativní urbanistické řešení. Porota se shodla na tom, že napojení města na přírodní koridor řeky Svratky a využití jejího potenciálu není dosatečně jasně definováno.

 

panely01-29_B24

24 (NL) Dutch Urban Solution, Architecture and Urban Planning: Richard Breit

Návrh je prezentován s velkou vizuální atraktivitou, avšak zahrnuje několik sporných prvků. Porota dospěla k závěru, že hmota nádraží na trojúhelném půdorysu, stejně jako ubanisticky nepodložená elevace nad kolejištěm jsou navrženy v příliš monumentálním měřítku a z finančního hlediska jsou nadhodnoceny. Umístění nově navržených zelených ploch neumožňuje propojení mezi severní a jižní částí řešeného území.

 

panely01-29_B25

25 (SK / ES) SLLA Architects / ISUURU ARQUITECTOS: Michal Sulo, Raúl Alonso Estébanez, Carlos Abadias Banzo

Autoři prokazují promyšlený přístup k zástavbě severní části řešeného území vesměs nepravidelnými bloky či stavebními poli s diferencovanými objekty. Tato struktura je přetažena přes železniční těleso až po ulici Nové sady na západní hraně území. Obtížná technická proveditelnost a finanční nákladnost takového řešení však porotu v závěru nepřesvědčila.

 

panely01-29_B26

26 (SK) Lukáš Sečka, Štefan Tkáč, Viktória Bandurová, Kristína Dančišínová, Ján Adamčík, Filip Akurátny, Michal Avuk, Tomáš Baroš

Návrh předkládá vytvoření ostrova s velice nepravidelnou blokovou zástavbou, centrálním náměstím a umělým jezerem. Všechny prvky jsou navrženy v příliš monumentálním měřítku. Pojetí výpravní budovy i dopravní řešení zahrnující monorail propujující Malou Ameriku s areálem brněnských výstav a veletrhů porota vyhodnotila jako nevhodné.

 

panely01-29_B27

27 (NL) – 2. kolo  01  Erick van Egeraat: Erick van Egeraat, Willem van Genugten, Zita Balajti, Harry Kurzhals, Pere Maicas, Carlos Anton de la Vega, Juriaan Calis, Egle Kalonaityte, Carla Galmes Munar, Xiaochen Che, Viktor Szemes, Dave Darnell, Andrew Cameron, Enrico Isnenghi, Dan Watson, Sarah Whydle, Catherine Coutts, Rob Kinch

návrh postoupil a byl ohodnocen v 2. kole

 

panely01-29_B28

28 (CZ) MS plan: Michal Šourek, Milan Ševčík, Pavel Hřebecký, Tomáš Filgas, Katarini Duničková, Eliška Chlachulová

Porota oceňuje komplexní zpracování návrhu, přestože urbanistická struktura nevykazuje pro město jasně formulovanou přidanou hodnotu. Naddimenzovaný centrální bulvár se skulpturální dominantou se rovněž jeví jako problematický.

 

panely01-29_B29

29 (UK) Studio Egret West: Christophe Egret, David West, Cecilia Lindstrom, Tomas Pohnetal, Sophie Griffith, Freddie Jackson

Porota v návrhu oceňuje zejména snahu o vytvoření pestré a diversifikované urbanistické struktury. Městský park podél Svratky je však ztvárněn rozpačitě a nejasná je i formulace jeho hrany. Architektonický výraz výpravní budovy postrádá vztah k charakteru ostatní navrhované zástavby.

 

panely30-58_B30

30 (CZ) Aleš Burian, Gustav Křivinka;

spolupráce: Mária Vanková, Václav Slíva, Veronika Punová, Jiří Huške, Michal Juřík, Ota Plášek, Herbert Seelmann, Petr Soldán, Václav Malina

Komplexně pojatý návrh s jasnou prostorovou skladbou pracuje s integrálním zapojením řeky Svatky, nicméně měřítko poněkud rigidní blokové struktury, jejíž kobercovitý charakter neodpovídá současným urbanistickým přístupům, nekoresponduje s okolní zástavbou.

 

panely30-58_B31

31 (CZ) Alena Balcárková, Jaromír Stejskal, Roman Zmrzlý

Porota se shodla, že skicovitě podaná urbanistická struktura naddimenzované blokové zástavby působí rozpačitě, stejně jako řešení bulváru. Architektonické ztvářnění výpravní budovy i jejího předprostoru nedosahuje základních kvalit.

 

panely30-58_B32

32 (CZ) – 2. kolo: 03 Michal Palaščák, Michal Poláš, Martin Bělkovský, Miroslava Šešulková, Lukáš Černý

návrh postoupil a byl ohodnocen v 2. kole

 

panely30-58_B33

33 (UK) Mark Fisher Architects: Mark Fisher, Vinicius Gaio de Siqueira, Dimitra Koroni

Návrh vytváří velkorysý trojúhelníkový park, jehož vztah k městu i řece, jejíž potenciál zůstavá v řešeném území nevyužit, porota vyhodnotila jako nedomyšlený. Urbanistická struktura působí přesvědčivě, ačkoli specifikace programů a funkcí by zasloužila jasnější formulaci.

 

panely30-58_B34

34 (BE) DOGMA: Pier Vittorio Aureli, Martino Tattara, Luciano Aletta, Ezio Melchiorre, Stephanie Savio

Návrh je prezentován v mimořádně zdařilé grafické úpravě. Je založen na velmi silném formálním gestu kruhu, jehož prostřednictvím se snaží vytvořit “zelené centrum” města. Porota se však usnesla, že kvalitativní přínos tohoto konceptu pro celoměstskou strukturu není dostatečně podložen. Výpravní budova je řešena s větší přesvědčivostí než navrhovaná urbanistická struktura.

 

panely30-58_B35

35 (CZ) Milan Beránek, Tomáš Pavlovský, Jan Kubačka, Jan Vodička, Hana Fučíková, Kateřina Lyčková

Komplexně pojatý návrh, který však postrádá hlubší propracovanost urbanistické struktury. Jako problematická se porotě jeví práce se specifickou identitou navrhovaných lokalit, podobně jako rozpačité řešení “náměstí na řece”, výpravní budovy i předprostoru hlavního nádraží. Velkým kladem návrhu je promyšlené napojení parku na koridor řeky.

 

panely30-58_B36

36 (UK) Mark Fisher Architects: Mark Fisher, Vinicius Gaio de Siqueira, Dimitra Koroni

Návrh vytváří velkorysý trojúhelníkový park, jehož vztah k městu i řece, jejíž potenciál zůstavá v řešeném území nevyužit, porota vyhodnotila jako nedomyšlený. Urbanistická struktura působí přesvědčivě, ačkoli specifikace programů a funkcí by zasloužila jasnější formulaci.

 

panely30-58_B37

37 (HU) József Árva, Bence Álmos Buzás, Zsófia Hompók, Viktor Kékesi

Urbanistická struktura působí rozpačitě. Propojení předimenzované plochy parku s městem a řekou by mělo být definováno přesněji. Nosný koncept oblouku, stromu a bloku porota vyhodnotila jako schematický a nepřesvědčivý.

 

panely30-58_B38

38 (CZ) Jana Kaštánková, Martin Všetečka, Martin Novák

Chaotická prezentace návrhu nedokáže odpovídajícím způsobem představit předkládané řešení. Porota návrh vyhodnotila jako schematický, s neurčitě definovanou urbanistickou strukturou a skicovitě podaným architektonickým ztvárněním.

 

panely30-58_B39

39 (DE) rha reicher haase associierte / move mobility, smart moving cities: Christa Reicher, Jan Polívka, Holger Hoffschröer, Daniel Tries, Tonny Bosch, Carolina Ramos Fallu

Monotematická urbanistická struktura nevyužívá potenciálu řešeného území. Porota se shodla, že v projektu nejsou adekvátně definovány specifické kvality navrhovaných celků ani jejich vzájemné vztahy. Nástupní prostor před novou nádražní budovou se v důsledku své monumentality ocitá mimo měřítko okolní zástavby.

 

panely30-58_B40

40 (CZ) – 2. kolo: 05 Atelier M1 architekti: Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba;

spolupráce: Jakub Straka, Vojtěch Šaroun, Michal Tichý

návrh postoupil a byl ohodnocen v 2. kole

 

panely30-58_B41

41 (UK) McGarry-Moon Architects / Robert Davies

Návrh představuje utopickou vizi industriálního města s kobercovou zástavbou rodinných domů, což pro řešené území není adekvátní. Jako problematické porota vnímá rovněž naddimenzované veřejné prostory, které svou rozlohou kontrastují s drobným měřítkem obytné zástavby.

 

panely30-58_B42

42 (PL) Przemysław Biskupski, Monika Woźniak, Magdalena Skop, Mateusz Jóźwiak

Návrh nereflektuje v nové městské části výhledy na dominantu katedrály a centrální prostor s kruhovým objektem se jeví jako problematický. Porota v návrhu oceňuje vhodně navrženou blokovou strukturu, která však dostatečně nevyužívá potenciálu, který v lokalitě nabízí řeka.

 

panely30-58_B43

43 (PL) ARCA: Michał Stangel, Michał Beim, Maciej Rogóż, Łukasz Hypsior, Karolina Czuwara

Porota v návrhu považuje za problematické zejména nedostatečné kontextuální vazby s okolím, a to jak kvůli rigidní blokové struktuře, tak ne zcela vhodné organizaci parkové zeleně. Překážkou je rovněž předimenzovaný objem nového nádraží.

 

panely30-58_B44

44 (NL) Arthur Cuber

Nádraží v prostoru mezi poštou a Novou Amerikou je navrženo v příliš velké hmotě a zároveň nevytváří vhodný nástupní prostor ani k železničnímu uzlu ani k zástavbě v jižním směru. Koncept zástavby zároveň není vhodně vyjádřen a chybí mu jasná urbanistická struktura.

 

panely30-58_B45

45 (CZ) David Bárta, Jan Havlíček, Jiří Klokočka, Hana Ryšavá, Hana Suchánková, Radek Suchánek

Návrh představuje výrazně schematickou, až abstraktní, blokovou strukturu zástavby. Nádraží je ve svém objemu zároveň silně předimenzováno. Porota nicméně oceňuje jednoduchost výrazu a snadnou komunikovatelnost projektu.

 

panely30-58_B46

46 (ES) – 2. kolo: 04 BLAU: Ramon Bernabe Simo, Tomáš Labanc, Georgia Adamou, Syrine Siala, Begum Cehreli, Robin Gringhuis, Lazar Djuric

návrh postoupil a byl ohodnocen v 2. kole

 

panely30-58_B47

47 (CZ) Společnost pro Brno: Daniel Bryša, Martin Andrle, Lucie Radilová, Štěpán Dokoupil, Lukáš Fišer

Návrh předložil velice odvážnou a abstraktní vizi. Ačkoli porota oceňuje snahu o experimentální přístup, návrh postrádá vhodné měřítko a vykazuje základní nedostatky z hlediska tvorby městského prostoru i z hlediska dopravy.

 

panely30-58_B48

48 (ES) nodo17 group: Manuel Pérez Romero, Jaime Tarazona Lizárraga, Teresa del Prado, Laura Huerga, Carlos Corral

Návrh představuje poměrně ojedinělý přístup v rámci soutěže, když prezentuje terasovou zástavbu v ornamentální struktuře. Tato koncepce by dle názoru poroty ovšem spíše odpovídala sídlištní zástavbě než novému městskému centru.

 

panely30-58_B49

49 (BE) Sekeris: Grimwald Sekeris

Z předložené dokumentace je pro porotu záměr projektanta obtížně srozumitelný. Zásadní nedostatky jsou i v řešení dopravy.

 

panely30-58_B50

50 (PRC) Urban D.A.T.A.: Wenhui Shan, Joost Willem Van Den Hoek, Chen Hu, Oscar Osuna Garcia, Kristina, Zhen Li, Yang Qian, Daren Shen

Návrh předkládá myšlenku centrálního parku a novou zástavbu lokalizuje po obou stranách řeky. V lokalitě Nových Sadů však navrhuje výškové dominanty, které porota považuje v této poloze za nevhodné. Rovněž vazby okolní zástavby k parku nejsou dostatečně zváženy.

 

panely30-58_B51

51 (CZ) – 2. kolo: 08 UNIT architekti: Filip Tittl, Michal Kohout, David Tichý, Šárka Doležalová, Marie Gelová, Luboš Klabík, Filip Lux, Adéla Medunová, Lukáš Tittl, Jitka Žambochová

návrh postoupil a byl ohodnocen v 2. kole

 

panely30-58_B52

52 (ES) Elena Royo González, Berta Risueño Muzás, Álvaro Ardura Urquiaga, Francisco Javier Ruiz Sánchez

Návrh prezentuje různorodě a zajímavě členěnou blokovou zástavbu s občasnými vertikálními akcenty. Silně předimenzovaná budova nádraží s mostem směrem k Petrovu však nebyla porotou hodnocena kladně, stejně jako nevhodně umístěné autobusového terminalu na Nových Sadech a ponoření západní části Úzké ulice.

 

panely30-58_B53

53 (CZ / AT) – 2. kolo: 07  Janica Šipulová, Martin Sládek, Franz Sumnitsch, Veronika Kotková, Tomáš Alter

návrh postoupil a byl ohodnocen v 2. kole

 

panely30-58_B54

54 (CZ) Vojtěch Sosna, Jáchym Svoboda, Zdeněk Rothbauer, Pavel Tikman

Poměrně rigidní urbanistická struktura s centrálním monumentálním severojižním bulvárem nabízí do budoucna velice malou flexibilitu. Řešení dvou nádraží za sebou se porotě jeví jako značně předimenzované. Zároveň navržené použití řečkovického tunelu je dnes již překonáno.

 

panely30-58_B55

55 (CZ) Brnovation: Pavel Buryška, Martin Špičák, Kateřina Frejlachová, Tamara Horová, Marek Kundrata, Martin Sucharda, Milan Brlík;

spolupráce: Karel Zvěřina, Pavel Ševčík, Sandra Chlebovská, Pavla Drbalová

Návrh je jasně a přehledně prezentován a porota v něm oceňuje snahu o flexibilní práci s městskými bloky. Zvolené měřítko urbanistické struktury však není vhodné a porota postrádala přesnější představu o charakteru budoucí zástavby. Rovněž propojení města s řekou by si zasloužilo důslednjěší propracování.

 

panely30-58_B56

56 (CZ) ABM architekti: Petr Bouřil, Pavel Suchý, Martin Burian, Filip Fišer, Michaela Turková, Andrej Dvořák

Návrh neprokázal výhody zvoleného umístění nádraží, které nedostatečně využívá potenciálu propojení historického centra s nově vznikající částí města na jihu. Urbanistická struktura je dle poroty příliš schematická a její bloky jsou naddimenzovány.

 

panely30-58_B57

57 (IT) – 2. kolo: 06 Plasma studio (Europe): Eva Castro, Holger Kehne, Ulrike Hell, Chuan Wang, Pietro Scarpa, Andrea Cadioli, Aurelie Biraud, Yunya Tang, Jingshuang Zhao, Vittoria Bellassai, Valentina Mancini, Giulia Mariotti, Edoardo Nieri, Elitsa Dimitrova

návrh postoupil a byl ohodnocen v 2. kole

 

panely30-58_B58

58 (RO) – vyloučen pro pozdní odevzdání

RE-ACT NOW ARCHITECTURE: Mario Kuibus, Teodor Manea, Mihai Rebega, Raluca Serban, Vlad Marianciuc, Mihaela Serban, Mihail Stefan, Sabin Purice, Claudiu Pavel

Návrh byl vyloučen pro pozdní odevzdání a v soutěži nebyl hodnocen.

 

 

 

 

 

 

 

 
Parse error: syntax error, unexpected 'endif' (T_ENDIF), expecting end of file in /www/doc/www.budoucnostcentrabrna.cz/www/wp-content/themes/architekttheme/footer.php on line 4