for English scroll down

Rada města Brna dne 10. května 2016 schválila výsledky otevřené mezinárodní urbanistické soutěže. Výsledky a hodnocení poroty je možné na stránce VÝSLEDKY

The City Council of Brno at May 10th 2016 approved the results of the open international urban competition. Results and jury evaluation you can visit at RESULTS

Předmětem soutěže je urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města, která bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století.

Jižní část brněnského centra je jedinečnou lokalitou, která je však dlouhodobě stavebně pasivní. Formována byla nekoncepčním proplétáním železničních tratí a nejprve rozmachem a později úpadkem průmyslového rozvoje v průběhu posledních 150 let. Tento prominentní a komplikovaný brownfield, rozvojové území, je pomalu transformován jednotlivými stavebními počiny.

Tato soutěž přistupuje k rozvojovému území v centru Brna jako k příležitosti ke znovuuchopení města. Soutěž hledá jiný pohled na území, než je pragmatické rozmisťování objektů velkého měřítka či vytváření vnitřní periferie.

Cílem je nalézt řešení, které bude resilientní, přizpůsobivé, udržitelné a kvalitní, a to z hlediska architektonického, urbanistického a dopravního. Úkol, který soutěž předkládá architektům a dalším odborníkům, je navržení procesu, který má město inicializovat a který povede ke vzniku plnohodnotné, integrální části moderního evropského města.

 

 

ENGLISH

The subject of the competition is the urban planning and transport solution for a new main rail station in Brno, situated in the locality below Petrov Hill, and simultaneously the formulation of a strategy for the emergence of a viable urban district corresponding to the needs and realities of the 21st and 22nd centuries.

The southern portion of the centre of Brno is a unique locality that has long remained an architecturally passive zone. Its formation was the result of the unplanned interweaving of rail lines and the initial growth and later decline of industrial production over the past 150 years. This prominent and complex brownfield, an area open for development, is slowly being transformed on the level of individual building activities.

This competition approaches the development area in the centre of Brno as an opportunity for a new reconceptualising of the city. The competition seeks a differing view of this locality than simply the pragmatic installation of high-rise structures, or the creation of an internal periphery.

The goal is to find a solution that will be resilient, adaptable, sustainable, and aesthetically satisfying, whether from the standpoints of architecture, urban planning, or transport. The task that the competition presents to architects and other experts is the design of a process that should be initiated by the city itself and should lead to the formation of a fully valid and integral section of a modern European city.